Mootol Kullanıcı Sözleşmesi
1 - Bu sözleşme, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile bu kanuna bağlı hazırlanarak 30.11.2007 tarihinde 26716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili mevzuat kapsamında site sahibi (içerik sağlayıcı) ile siteyi kullanan (kullanıcı) arasındaki hak ve sorumlulukları düzenler. Siteyi kullanabilmek için sözleşmenin bütün olarak okunması ve kabul edilmesi şarttır. Sözleşme şartları kabul edilmeden siteden yararlanılamaz. Site sahibi, sözleşmede veya sitede yer alan veya alacak olan içeriği, bilgileri, şartları ve sair her şeyi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Değişen hükümler, sitede yayınlandığı anda yürürlük kazanır. Olası ihtilaflarda yetkili mahkeme, site sahibinin / içerik sağlayıcının / Mootol’un merkezinin bulunduğu İstanbul (merkez) Mahkemeleridir. İhtilafların çözümünde Türk Hukuku geçerlidir. İhtilafta yabancılık unsuru bulunması halinde Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları hariç olmak üzere yine Türk Hukuku geçerlidir.

2 – Bu sözleşme kapsamında site sahi2 – Bu sözleşme kapsamında site sahibi / içerik sağlayıcı Mzmsoft Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi (kısaca “Mootol” olarak anılacaktır), kullanıcı ise, bu sözleşmeyi okuyarak tüm şartlarını kabul etmek suretiyle siteyi (kısaca “mootol” olarak anılacaktır) kullanan veya herhangi bir şekilde mootol’a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişidir (kısaca “kullanıcı” olarak anılacaktır).

3 – Bu sözleşme, mootol’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve mootol’u kullanan veya ne şekilde olursa olsun mootol’a erişim sağlayan herkesi bağlar.
Mootol.com’un asla ödün vermeyeceği Türk Dünyası Sosyal Paylaşım internet sitesi yayın ilkeleri şunlardır: saygı, türden içeriklere asla yer vermeme,
3.3 – Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmama,
3.4 – Kişileri uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmama,
3.5 – Herkesin kendisine yönelik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkına özen gösterme ve saygı duyma,
3.6 – Sağlık için tehlikeli olabilecek maddeler ile yasal olmayan hiçbir materyalin tanıtımına izin vermeme,
3.7 – İntihara yönlendirici, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı, kumar oynanması için yer ve3.7 – İntihara yönlendirici, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayıcı, müstehcenlik veya fuhuş içeren veya bunlara teşvik edici, çocukların cinsel istismarına yol açabilecek nitelikte hiçbir yazılı veya görsel malzemeye müsaade etmeme, mevzuata aykırılık teşkil eden veya edebilecek olan içerik barındırmama,
3.8 – Suç veya kabahat teşkil eden, yasal açıdan takip gerektiren ulusal ya da uluslar arası yasalara göre suç veya kabahat olabilecek hiçbir eylem veya ifadeye yer vermeme.enzeri hiçbir ayırım gözetmeme.

4 – Tamamen Mootol tarafından geliştirilen ve uygulanan mootol, yine Mootol tarafından işletilmekte olup telif hakları ve markalarla ilgili yasa ve yönetmeliklerle koruma altına alınmıştır. Tasarım, kod ve yazılım dahil olmak üzere mootol’daki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, işlenemez, iletilemez ve dağıtılamaz. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruların olduğu gibi bırakılması kayıt ve şartıyla ve Mootol ile rekabeti ve malzemeyi yeniden yayınlamayı hedeflemeyen kişisel kullanım için mootol’dan malzeme indirilebilir ve faydalanılabilir. mootol’daki hiçbir malzeme, Mootol ile rekabeti ve malzemeyi yeniden yayınlamayı hedefleyen ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak kullanıcılar kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. Mootol’un önceden yazılı onayı olmadan mootol’daki içeriğin kopyalanması, yeniden yayınlanması ya da yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. mootol’a dair haber, reklam, tanıtım ve sair ticari olmayan amaçlar için izinsiz kullanım bunun dışındadır.

5 – Mootol, kullanıcılar tarafından gönderilen mesajları veya yüklenen içeriği mootol’da yayınlama veya yayınlamama hakkını tek taraflı olarak saklı tutmakta 5 – Mootol, kullanıcılar tarafından gönderilen mesajları veya yüklenen içeriği mootol’da yayınlama veya yayınlamama hakkını tek taraflı olarak saklı tutmakta ve bunların içeriğine dair hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcılar, mootol’da önerdikleri fikirlerin Mootol tarafından uygulanabileceğini, bu durumda Mootol’tan telif ücreti ve sair ne ad altında olursa olsun maddi manevi hiçbir talepte bulunamayacaklarını peşinen ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kullanıcılar, mootol’a yükledikleri içerikten Mootol tarafından uygun görülenlerin mootol’un tanıtımında kullanılmasına ve kendilerine aynı veya farklı amaçlarla not, bilgi, elektronik posta, reklam ve sair araçlarla malzeme gönderilebileceğine muvafakat etmiş sayılırlar. Kullanıcılar, mootol’da kendilerinin, yörelerinin veya herhangi bir yörenin, firmalarının, ticari işletmelerinin, ürün veya hizmetlerinin yazılı veya görsel reklam bilgilerinin yayınlanması amacıyla kendilerine veya ticari işletmelerine ait logo, marka veya benzeri herhangi bir özel veya ticari işaretini mootol’a yüklediği takdirde, Mootol’un kullanıcılara ait marka, logo, unvan, işaret ve sair bilgilerin süre, sayı ve yer bakımından sınırsız ama reklam amacıyla sınırlı olmak üzere kayıt, kullanım ve yayın hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kullanıcılar, mootol’a yükledikleri kendilerine veya ticari işletmelerine ait marka, logo, işaret, unvan ve sair yazı ve görsellerin reklam için kullanılmasıyla ilgili olarak Mootl aleyhine hiçbir olumsuz beyan veya suçlamada bulunmayacaklarını, kendilerine ait marka, logo, işaret, unvan ve sair yazılı veya görsel bilgilerinin kullanıldığından bahisle başta telif hakkı olmak üzere ne ad altında olursa olsun hiçbir maddi veya manevi talepte bulunmayacaklarını peşinen ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6 – Mootol veri tabanında yer alan kişi veya firmalar ait yazı, resim, grafik, logo, marka, unvan, iletişim ve diğer sair bilgi veya malzemeler, hiçbir ortamda yeniden basılamaz, yayınlanamaz, basılmak ya da yayınlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz, işlenemez, hiçbir şekilde ticarete konu edilemez. mootol veritabanı ve bu veritabanındaki bilgiler kısmen veya tamamen Mootol’un yazılı onayı olmaksızın kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz veya bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılamaz.

7 – Mootol’un, üçüncü şahıslar tarafından yönetilen başka web sitelerine bağlantı veya yönlendirici sağlaması halinde kullanıcılar, Mootol’un üçüncü şahıslar tarafından idare edilen sitelerdeki bilgi, ürün ve hizmetlerle hiçbir ilgisinin olmadığını, bu sitelerin idare ve denetiminde bulunmadığını, açık ya da kapalı hiçbir garanti vermediğini kabul etmiş sayılırlar. Bağlantı veya yönlendirme durumunda üçüncü şahıs sitelerdeki malzeme olduğu gibi sağlanacağından, bunlarla ilgili olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bu ve benzerleriyle kısıtlı kalmayacak şekilde ve sınırlı olmamak üzere, Mootol, her türlü garantiden muaftır. Mootol, üçüncü şahıs sitelerdeki malzemelerin içinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da bu site veya sitelerin virüslerden veya başka zararlı olabilecek unsurlardan arınmış olduğunun veya olacağının garantisini vermez. Bu durumlardaki bütün takdir hakkı ve sorumluluk kullanıcılara ait olup Mootol’a hiçbir sorumluluk yükletilemez. Mootol, bu sitedeki veya üçüncü şahıs sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiçbir garanti vermez ve kendisinden bu tür bir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla her şeyi üstlendiğini ve Mootol’tan hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak baştan kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

8 - Siteye üye olmak, sözleşmenin okunarak anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelir. Mootol’un, sözleşmeye eklenmek ve mootol’da yayınlanmak suretiyle bildirimde bulunmaksızın sözleşmede değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkı saklıdır. Yayınlanan değişiklikten sonra siteyi kullanmaya devam etmek, yeni kullanım koşullarının kabul edildiği anlamına gelir. Sözleşmede değişiklik olup olmadığını, varsa, değişikliklerin neler olduğunu anlamak için siteyi düzenli olarak kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadıreceğini; iftira, karalama, lekeleme niteliğinde olmayacağını, hiçbir şekilde yasadışı unsurlar içermeyeceğini, aksi durumda genel hükümlere göre kendi kişisel sorumluluğunun ve tazmin yükümlülüğünün bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

10 - Kullanıcı, mootol’a hiçbir zaman, başkalarına zarar veren, onları tehdit, taciz ve rahatsız edebilecek nitelikte yasadışı, kaba ve kışkırtıcı, taciz ve rahatsız10 - Kullanıcı, mootol’a hiçbir zaman, başkalarına zarar veren, onları tehdit, taciz ve rahatsız edebilecek nitelikte yasadışı, kaba ve kışkırtıcı, taciz ve rahatsız edici, müstehcenlik içeren, ırkçı, etnik, dini veya değişik açılardan sakıncalı olabilecek nitelikte içerik yüklemeyeceğini, göndermeyeceğini, paylaşmayacağını, saklamayacağını ve kullanmayacağını, aksi durumda kendisi hakkında yasal merciler nezdinde gerekli bütün hukuki ve cezai işlem ve takibatların yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

11 – mootol’a yüklenen, mootol’da yayınlanan veya paylaşılan yazı, resim, video, profil, mesaj, not, bilgi, müzik, reklam, ilan ve diğer tüm içerikler münhasıran kullanıcının sorumluluğunda olup Mootol her türlü sorumluluktan aridir ve bu konuda Mootol’a hiçbir sorumluluk yükletilemez. Kullanıcı, mootol’a kendisi, arkadaşları veya sosyal çevresi tarafından çekilmemiş, kendisine veya onlara ait olmayan hiçbir resim veya videoyu yüklemeyeceğini, göndermeyeceğini, paylaşmayacağını, kaydetmeyeceğini veya ne şekilde olursa olsun ulaşılabilir hale getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.bilme imkanı olmadığından Mootol, mootol’u kullanan her bir kullanıcının gerçek kimliği konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İletişim kurulan kullanıcıların kimliğinin gerçekliğini araştırma ve bu konuda ikna olma tamamen her kullanıcının bizzat kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, mootol’da birden fazla kullanıcı adıyla farklı hesaplar açmayacağını, kendisi dışındaki bir kişi adına veya yetkisiz olduğu tüzel kişiliği mootol’a eklemeyeceğini, kendi şifresini üçüncü bir kişiye asla vermeyeceğini / kullandırmayacağını, aksi durumda her türlü sorumluluğunun bilincinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kullanıcı, profilinde ve diğer kullanıcılarla iletişiminde ancak gerçek adını kullanabileceğini, rumuz, sanatçı veya meşhur herhangi birinin adını veya yanıltıcı kimlik kullanmayacağını, aksi durumda hesabının kapatılacağını bilir ve bunu kabul etmiş sayılır. mootol’un kullanımında Türkiye Cumhuriyeti’nin mer’i mevzuatına uymak ve üçüncü kişilerin haklarına saygılı olmak ve ihlalde bulunmamak vazgeçilemez şarttır. mootol’da hakaret, küfür, sövme, yalan veya iftira niteliğinde ifadeler, pornografik içerikler, tasarruf yetkisi olmaksızın yasalarla korunan içerikler kullanılamaz; pornografik ürünler ile tasarruf yetkisi olmaksızın yasalarla korunan ürün veya hizmetlerin reklam veya tanıtımı yapılamaz, zincirleme posta gönderilemez, çok sayıda kullanıcıya aynı zamanda aynı bilgi gönderilemez, doğrudan ya da dolaylı (açıkça veya örtülü / îmalı) bir şekilde seks içeren iletişim kurulamaz, mootol’un alt yapısının fonksiyonelliğini olumsuz etkilemeye, özellikle de aşırı yük bindirmeye sebep olabilecek hiçbir işlem yapılamaz.

13 - Kullanıcı, mootol’a hiçbir zaman üçüncü şahıslara ait adres, telefon, faks veya gsm numarası, mail adresi, kredi kartı, sgk ve tc kimlik numarası gibi hiçbir özel bilgi, yazı, resim veya video yüklemeyeceğini, göndermeyeceğini, paylaşmayacağını, kaydetmeyeceğini veya herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmeyeceğini, aksi durumda sorumluluğunun ve tazmin yükümlülüğünün bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

14 – Mootol, her türlü mülkiyet hakkının korunmasında son derece hassas olup, mootol’a, üçüncü kişilerin her türlü mülkiyet hakları ile şahsi haklarına ve özel hayatlarına tecavüz eder nitelikte içerik yüklenmesi, yollanması ya da iletilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar, mülkiyet veya telif hakları ile diğer konulardaki her türlü hak ihlali iddialarını ihbar@mootol.com adresine gönderebilirler. Mootol, ihlal bildirimini / ihbarı aldığı andan itibaren çok hassas bir şekilde konuya eğilir ve duruma göre ihlalde bulunduğu iddia edilen malzemeyi ya yayından kaldırır, ya erişime kapatır, ya da ihlali gerçekleştiren kullanıcının hesabını sonlandırır. Mootol’un hak ihlalleri konusunda her türlü talep, dava, takip ve şikayet hakları saklıdır. İçerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi/ler,ihbar@mootol.com aracılığı ile Mootol’a başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle www.mootol.com internet sitesinde (yayından çıkarılan içeriğin yayınlandığı yerde) yayınlanmasını isteyebilir/ler. Mootol, talebe muttali olduğu tarihten itibaren iki gün içinde bu isteği yerine getirebilmek için azami özeni gösterir ve gereğini yapar.

15 - Kullanıcı, mootol’a hiçbir zaman suç teşkil edebilecek, suça teşvik veya azmettirebilecek, herhangi bir şahsın haklarını ihlal edebilecek veya bunun dışında yükümlülük doğurabilecek, mevzuata aykırılık teşkil eden içerik yüklemeyeceğini, göndermeyeceğini, saklamayacağını, paylaşmayacağını, aksi durumda sorumluluğunun ve tazmin yükümlülüğünün bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

16 - Kullanıcının mootol’a malzeme göndermesi veya yüklemesi, kullanıcı içeriğinin mootol’da yayınlanması ve / veya saklanması için uygun veya gerekli görülen kopyalar hazırlanmasına izin ile bu konuda talimat vermesi anlamına gelir. Kullanıcı, mootol’a malzeme yüklemekle içeriğin mootol’da yayınlanması veya mootol’un tanıtımıyla ilgili olarak ticari, reklam veya farklı amaçla ve gayri kabili rücû olarak daimi ve bedelsiz kullanılması, devredilebilmesi, kopyalanması, kamuya açıklanması, yeniden biçimlendirilmesi, kısmî olarak veya tümüne atıfta bulunulması, dağıtılması, türev çalışmalar oluşturulması, devretme hakkıyla birlikte alt lisansının verilmesi, farklı çalışmalarla birleştirilmesi yetkisi vermiş olur. Kullanıcı, mootol’a yüklediği içeriği istediği zaman siteden kaldırabilir. Kullanıcının kendisine ait içeriği mootol’dan kaldırmasıyla her ne kadar yukarıda yazılı lisans kendiliğinden sona erecek olsa da, kaldırılan içeriğin arşivlenmiş kopyalarının saklanma yetkisi son bulmaz. Sözleşme kapsamındaki şartlara tabi olmak üzere mootol’a yüklenen kullanıcı içeriğinin mülkiyeti ve bunlara bağlı fikri mülkiyet hakları yükleyen kullanıcıya, bu sözleşme kapsamında daimi ve bedelsiz kullanılması ise mootol’a aittir.

17 - 5651 sayılı yasa gereği ile birlikte mootol’un uygun ve gerekli gördüğü diğer amaçlarla, örneğin sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi, sitede çıkabilecek olası sorunların hızlı bir şekilde giderilebilmesi ve benzeri sebeplerle, kullanıcıların IP adresleri tespit edilebilir, kullanılabilir. mootol, bir sır saklama yükümü olarak özel ve kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutar. Gizliliğin sağlanması ve sürdürülür olabilmesi için azami hassasiyet gösterir. Bu doğrultuda gizli bilgilerin alenileşmesini, yetkisiz kullanımı, üçüncü kişilere ifşayı önlemek için alabildiği bütün tedbirleri alır. Kullanıcı, sisteme olası saldırı veya saldırılar sonucu gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi halinde Mootol’u sorumlu tutmayacağını ve bu konuda Mootol’tan ne ad altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Mootol, Yasal veya sözleşmesel zorunluluk durumları ile kullanıcı haklarının ve güvenliğinin korunması için bilgi paylaşımı yapabilir. mootol, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda hiçbir sebeple sorumlu tutulamaz ve Mootol’tan ne ad altında olursa olsun maddi manevi hiçbir talepte bulunulamaz. Bu sözleşme kapsamında mücbir sebep, Mootol’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanır. Bununla birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla elektrik kesintisi, alt yapı veya internet arızaları, kötü hava koşulları, şiddetli rüzgar veya yağmur, iletişim sorunları, doğal afet, isyan, terör, savaş, grev, ekonomik kriz veya durgunluk, kaza, hastalık ve benzeri olaylar da mücbir sebep kavramına dahildir.

18 – mootol’da yayınlanan anketlere kullanıcıların verdiği cevaplardan oluşan veri ve sair her türlü bilgi/ler istatistik, analiz, ticaret, pazarlama veya veri tabanı oluşturma amacıyla kullanılabilir.

19 - mootol, sanatsal içerikli veya diğer sair görüntülerin sahiplerini ve telif 18 – Mootol’da yayınlanan anketlere kullanıcıların verdiği cevaplardan oluşan veri ve sair her türlü bilgi/ler istatistik, analiz, ticaret, pazarlama veya veri tabanı oluşturma amacıyla kullanılabilir.

19 - Mootol , sanatsal içerikli veya diğer sair görüntülerin sahiplerini ve telif haklarını araştıramadığı gibi bir onay mercii de değildir. Kullanıcı, telif hakkı kendisine ait olmayan veya başkalarının hak ve mahremiyetini ihlal eden veya edebilecek olan hiçbir malzemeyi siteye yükleyemez. Örneğin, telifli resim, telifli video, çizgi film, çizgi roman, şöhretlere veya üçüncü şahıslara ait resim, çıplaklık, pornografi veya cinsel açıdan uygunsuz her türlü malzemenin siteye yüklenmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, bu ilkelere uyacağını ve aksi durumda kendisi hakkında yasal bütün mekanizmaların işletileceğini bilir. mootol‘da bu özelliklere uymayan içerikle karşılaşan her kullanıcı ihbar@mootol.comtutulamaz.